Tuesday, February 26, 2008

Can NUA agree to a single candidate?

Five political parties/factions known as National Unity Alliance (NUA) is working right now to see if we can (or whether we should) have a single candidate to represent NUA in the upcoming Presidential election. All the leaders have met twice and discussed this issue and is to meet again next week.

The following options are on the table.

1. To forward a candidate from each party and compete individually in the first round of voting and divide the vote as much as possible to deny 50%+ to Qayyoom and unite in the second round of voting and defeat Qayyoom on one-on-one, in round two.

2. To agree to a single candidate and start the campaign with one candidate and defeat Qayyoom in round one itself.

3. To wait until Maldivian Democratic Party (MDP) and Social Liberal Party (SLP) to officially nominate their candidates to discuss this issue.

4. A very interesting 4th proposal has been put forward by a lobby group. They propose that NUA leaders agree to an interim candidate, not affiliated to any party, and defeat Qayyoom in round one. This interim president and his/her running mate will then resign in 6 months after making a level playing field for all candidates including DRP members interested in competing. This interim president will not compete in the next election.

Since this is a very important national issue, I look forward for your comments.

Umar Naseer
President
IDP

Tuesday, January 29, 2008

Can DRUG be stopped?

After reading my Presidential Manifesto people ask me can strict penalties and actions prevent drug abuse? My answer is simple, YES and NO. My policy is Punishment and Prevention.

I believe we need tough and strict penalties to prevent drug from coming into the country and a wider approach in the process of rehabilitation and prevention.

I believe if we impose death sentence to the drug trafficker and really carryout death sentences by lethal injection for a period of 10 years, drug situation in the Maldives can be reversed. The suppliers will have enough fear in them that very few will ever attempt to traffic.

Death sentence is hard for a community such as ours to absorb and there will be limited pressure from Human Rights groups, but each country has a right to protect its citizens and its future generation. Today if we do not take tough decisions, face the problem squarely, tomorrow our children may not live to take that decision.

No matter how hard it is, we have no choice. If we want our children to be protected from drug, we should be ready to wage war against that.

Umar Naseer
President
IDP

Saturday, December 8, 2007

Sharing sms from the grassroot.

We have printed 40,000 copies of my Manifesto for 2008 Presidential Election and more than half of that have already reached the households of Male' and some of the atolls. The number of sms I receive daily has tripled but I make it a point to answer them personally. I thought I will share some of these sms with you guys. I will not disclose the phone numbers.

Q. How are you going to fund your massive projects?

A. Through tax, loan and grant aids. I will impose tax on profit, on income and on goods and services. Tax maybe controversial but a country cannot progress without taxation.

Q. You have proposed 4 new cities under your Population and Development Consolidation Plan. What islands are you going to choose to build the new cities? There is a very beautiful island just next to where I live, can you choose this island please?

A. I am going to copy the system through which cities are selected for Olympic Games. A group of technocrats and experts will visit, study and discuss the pros and cons of the islands and through a secret ballot which will be telecasted live on television, will decide the islands. The island communities, associations and clubs will have the opportunity to lobby. Once the islands are selected it will be final and NO change.I will keep posting some selected sms in the future.
Umar Naseer
President, IDP

Saturday, November 10, 2007

Article on MIADHU Daily, 10th Nov. 2007

On the question of Liberal Democracy or an Islamic Democracy, MIADHU has quoted, my friend Anni from MDP saying that I do not understand the meaning of 'Liberal'.

I was little surprised to read this comment from Anni, as I have studied many books and papers discussing this issue. So just to reconfirm my understanding of the word 'liberal' I quickly searched my Oxford Advanced Learners Dictionary and found the following meaning in relation to politics.

Liberal: POLITICS, Page 740
'wanting or allowing a lot of political and economic freedom and supporting gradual social, political or religious change.'

Please note the word 'religious change', and this is exactly why I oppose the name 'Liberal Democracy' in the Maldives. Instead a more appropriate name would be 'Islamic Democracy'.

Umar Naseer
President, IDP

WECOME to my Blog!

Everyday I receive several sms from people around Maldives on different political issues. They want to know where I stand on certain issues. I make it a point to answer them in 24 hours. My secretary's first job in the morning is to send all the sms answers: SMS which I personally read and direct the answers to my secretary.

Since I have been slightly 'out of touch' with the internet community I thought I will open this blog in addition to the sms, so that my policies and my stands on different issues can be more understood by the people.

Please feel free to write me anything, for or against my policies described in my Presidential Manifesto 2008.

Umar Naseer
President, IDP

For SMS comments:786 6666

Wednesday, May 16, 2007

ތަރައްޤީގެ އާމަރުހަލާ އަކަށް. . .

' އައި،ޑީ،ޕީގެ ރިޔާސީ މެނިފެސްޓޯ 2008 ' ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ހުށަހެޅުމުގެ އުފާ ލިބިގަންނަމެވެ. މިލުއިފޮތް މިހުށަހަޅަނީ މިޕާޓީން ހިންގާ ސަރުކާރެއްގައި ގެންގުޅޭނޭ އުސޫލުތަކާ ރާއްޖެ ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި މިޕާޓީން ގެންގުޅޭ ޚިޔާލުތައް ތިޔަ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލެއްވާނަމަ އެޚިޔާލެއް އެފަދަ ޚިޔާލުތަކުން މި ސިޔާސަތުތައް މުއްސަދި ކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައެވެ.މިއީ ތަރައްޤީގެ އާ މަރުހަލާއަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ގެންދިއުމަށް ޓަކައި އެކުލަވަލާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކެކެވެ. އަދި އަޅުގަޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި އަށަގަނެފައިވާ އެކިއެކި ނޭދެވޭ ކަންކަން ނައްތާލާ މިމުޖުތަމައު އަލުން ދިރުވާ، ތަރައްޤީގެ ގެ ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތައް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅަކަށް ހޯދާ ދޭނެ ސިޔާސަތުތަކެއްވެސް.މިޕާޓީ ދެކޭ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ މިއަދު މިވަނީ ހަރުދަނާ ސަރުކާރަކަށް ބޭނުންވެފައެވެ. ޒުވާން ސަރުކާރަކަށް ބޭނުންވެފައެވެ. މިޒަމާނުގެ ސަރުކާރަކަށް ބޭނުންވެފައެވެ. ވޭތުވި އެތަށް ޒަމާންތަކެއްވަންދެން އެއްބަޔަކު މިޤައުމު ހިންގުމުގައި ދެމިތިބުމުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުގެ ހަރުދަނާ ކަންކުޑަވެ އަމަލުވާ އެއްޗެއްސާއި ކޮރަޕްޝަން ފަދަ ތަފާތުއެކިއެކި އިޖްތިމާޢީ ބަލިމަޑުކަން ވަނީ މުޅިރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅަށް ފެތުރިފައެވެ. ތަރައްޤީގެ ދުވެލިވަނީ މަޑުޖެހިފައެވެ. ރައްޔިތުންނާ ސަރުކާރާ ދޭތެރޭ އޮންނަންޖެހޭ ގުޅުންވަނީ ކެޑިފައެވެ. ކޮންމެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަކާ ކައިރިވަމުންއަންނަ ވަރަކަށް ސަރުކާރުން ވަމުންދާ ފުއްދާނުދެވޭ ވަޢުދުތަށް އަޑުއަހާއަހާ ވަރުބަލިވެއްޖެއެވެ. ފޫހިވެއްޖެއެވެ.އަޅުގަޑުމެންގެ ދީނާ ސަޤާފަތާ، އެއްބައިވަންތަކަމާ އަޚުވަންތަކަން އަދި އަމިއްލަ ވަންތަކަން ދިފާއު ކުރަމުން، ރާއްޖެ ތަރައްޤީގެ އާ މަރުހަލާއަކަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި ރާއްޖެއަށް މިއަދު ބޭނުންވަނީ ފަސްނުޖެހި ކުރިއަށްދާ ޒުވާން ޓީމެކެވެ.ޖެހިލުންކުޑަކަމާ އެކު ކަންކަން ނިންމާ ވިސްނުންތޫނު، ސާބިތު، ޒުވާން ލީޑަރެކެވެ. އުދަގޫ ނިންމުންތައް އެހެން ދުވަހަކުން ނިންމަން ފަހަތަށް ދޫކޮށްނުލާ ކުރިއަށްދާ ސާބިތު ވެރިއެކެވެ.ރައްޔިތުންގެ ހިތުގެ ޝުއޫރު ފާޅުކޮށް މިހާރު މިއޮތް ސަރުކާރަށް ނޫނެކޭ ބުނެ އާސަރުކާރެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުމުގެ ބާރު 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ތިޔަ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ. އެ އިންތިޚާބުގައި 30 އަހަރުވެފައިވާ ސަރުކާރަށް ނޫނެކޭ ވިދާޅުވެ ޒުވާން، ހަރުދަނާ، ސީދާ، ސާބިތު ވެރިޔަކު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށްޓަކައި އިސްލާމިކް ޑިމޮކްރެޓކް ޕާޓީ އަށް ވޯޓު ދެއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުން ދެއްވާ ވޯޓަކުން ދިވެހިރާއްޖެ ތަރައްޤީގެ އާ މަރުޙަލާ އަކަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ. އަމަލުވާ އެއްޗެތީގެ ވަބާއިން ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރެވިދާނެއެވެ. އެއްފަސް ކުރެވިދާނެއެވެ. ލޯކަލް ގަވަރުމަންޓް ޤާއިމްކުރެވިދާނެއެވެ.ޢުމަރު ނަސީރު